I. Předmět smlouvy


1. Pronajímatel je právnická osoba se sídlem v České republice. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem bezdrátového souboru audiozařízení Tour Guide System a dále bezdrátového souboru audiozařízení pro konference sestávajícího z hlavního vysílače, podřízených vysílačů, přijímačů a jejich příslušenství, např. (dobíjecí) přepravní kufřík, sluchátka, mikrofony, sluchátka s mikrofonem, záložního vybavení: záložní vysílač(-e), přijímače, mikrofon, sluchátka, mikforony se sluchátkem, případně firemní tašku pro výběr a přenos audiozařízení, audio AUX kabely, 3,5 mm jack redukce, přehrávače MP3 a nabíječky pro audiozařízení atd. (dále jen „audiozařízení“) sloužících ke komunikaci mezi průvodcem/kominikátorem a skupinou účastníků/komunikantů prohlídky, exkurze, kongresu, konference, presentace a jiných podobných akcí (dále jen „prohlídky“). Tour Guide System a konferenční systém Two-Ways fungují na principu přenosu jednosměrných rádio vln (tzv. One-Way) a obousměrných rádio vln (tzv. Two-Ways) v režimech průvodcovský, tlumočnický, konferenční systém a audio průvodce, propojením s přehrávačem audio souboru kabelem 3,5 mm AUX).

2. Pronajímatel se zavazuje přenechat shora uvedený soubor movitých věcí v dohodnutém rozsahu (dále jen „předmět nájmu“) k dočasnému užívání nájemci, a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli sjednané nájemné.

3. Pronajímatel přenechá nájemci předmět nájmu na dobu určitou v dohodnuté délce (dále jen „jednotlivý nájem“) a nájemce se zavazuje předmět nájmu pronajímateli vrátit po skončení jednotlivého nájmu nepoškozený ve stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení.

4. V případě prodeje nového audiozařízení je poskytována záruční doba v délce 12 měsíců a záruční servis audiozařízení bez příslušenství. Pozáruční servis je zajištěn dle původní cenové nabídky (např. rozbití 1 vysílače-zajištění náhradního a odeslání klientovi do 5 dnů po celé ČR). V případě prodeje nového audiozařízení má kupující dále nárok na prodlouženou (smluvní) záruku:

-do 15 přijímačů - 4000,- Kč
-do 25 přijímačů - 5000,- Kč
-do 35 přijímačů - 6000,- Kč
-36-120 přijímačů - 7000,- Kč
-120 a více - na dotaz

V případě prodeje použitého audiozařízení není poskytována záruka za jakost, použité audiozařízení je technicky funkční, obsahuje známky běžného opotřebení, např. škrábance a absence gumových zátek.

 

II. Doba a rozsah nájmu, náhrada škody


1. Za začátek jednotlivého nájmu se považuje fyzické předání předmětu nájmu pronajímatelem nebo jim pověřenou osobou (dále jen „kurýr“). Za konec jednotlivého nájmu se považuje fyzické vrácení předmětu nájmu nájemcem pronajímateli nebo kurýrovi. V ceně nájmu je předání v délce do 30 minut, překročení tohoto limitu bude účtováno dle ceníku pronajímatele.

2. Rozsah předmětu nájmu (počet pronajatých audiozařízení a délka trvání jednotlivého nájmu) bude pro účely jednotlivého nájmu zaznamenán v předávacím protokolu, který obě smluvní strany podepíší při předání a vrácení předmětu nájmu. Za pronajímatele je oprávněn předávací protokol podepsat kurýr. Nájemce je povinen při skončení jednotlivého nájmu vrátit pronajímateli shodný počet audiozařízení včetně příslušenství, které od pronajímatele převzal při začátku nájmu.

3. V případě dlouhodobého nájmu (minimálně 7 dní) se smluvní strany dohodly, že nájemce je povinen vrátit předmět nájmu do 2 pracovních dnů od skončení nájmu. Lhůta pro vrácení předmětu nájmu nebude účtována jako nájem. V případě dlouhodobého nájmu (minimálně 7 dní) nebudou účtovány 2 dny bezprostředně předcházející počátku nájmu.

4. Jednorázový nájem (KN) je jednodenní nepravidelný nájem souboru audiozařízení. Dlouhodobý nájem (DN) je nájem v délce minimálně 90 dnů. Nájemce bude před předáním souboru audiozařízení proškolen o správném používání a bude mu k dispozici technická telefonická podpora 24/7 (+420777772094). Informace o správném používání audiozařízení jsou dále obsaženy v návodu a na stránkách pronajímatele www.tourguidesystem.cz. Platnost nabídky DN je časově omezená od 1. 1. 2019 do 30. 12. 2019 a je podmíněna zaplacením 100% nájemného na základě vystavené faktury. Součástí nájmu bude nabíječka (nabíječky) pro samostatné nabíjení přístrojů. První přistavení a první vyzvednutí předmětu DN je na území Prahy zdarma, v ostatních částech ČR dle dohody. Doručování / vyzvedávání navíc zpoplatněná dle článku Ceny doručení. Na DN se vztahuje paušální náhrada škody dle bodu 6. tohoto článku.

5. Není-li mezi účastníky dohodnuto (písemně či e-mailem) v konkrétním případě jinak, je nájemce v případě prodlení s vrácením předmětu nájmu po skončení jednotlivého nájmu povinen zaplatit pronajímateli 50% z dohodnuté ceny jednotlivého nájmu za každý den prodlení s vrácením předmětu nájmu.

6. Za každé chybějící či zničené audiozařízení či jeho příslušenství je povinen nájemce zaplatit pronajímateli paušální náhradu škody v níže uvedené výši (dále jen „paušální náhrada škody“). Částky jsou uvedeny bez DPH, pronajímatel je povinen k náhradě škody doúčtovat zákonnou DPH.

• 1 vysílač One-Way – 1.500,- Kč (slovy: jedentisícpětsetkorunčeských)
• 1 vysílač Two-Ways – 1.700,- Kč (slovy: jedentisícsedmsetkorunčeských)
• 1 přijímač One-Way – 1.500,- Kč (slovy: jedentisícpětsetkorunčeských)
• 1 přijímač Two-Ways – 1.700,- Kč (slovy: jedentisícsedmsetkorunčeských)
• 1 sluchátko On-Ear s mikrofonem - 300,- Kč (slovy: třistakorunčeských)
• 1 mikrofon náhlavní - 300,- Kč (slovy: třistakorunčeských)
• 1 mikrofon klopový - 250,- Kč (slovy: dvěstěpadesátkorunčeských)
• 1 sluchátko On-Ear - 150,- Kč (slovy: stopadesátkorunčeských)
• 1 látková taška - 300,- Kč (slovy: třistakorunčeských)
• 1 přepravní kufr klasický – 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských)
• 1 přepravní kufr dobíjecí – 5.000,- Kč (slovy: pěttisíckorunčeských)
• 1 nabíječka (One-Way) - 1500,- Kč (slovy: jedentisícpětsetkorunčeských)

 

III. Používání audiozařízení


1. Návod k obsluze předmětu nájmu je součástí této smlouvy. Nájemce má též možnost seznámit se se způsobem obsluhy předmětu nájmu na prezentačním videu na adrese https://www.youtube.com/watch?v=ccspim2R-QQ. Na žádost nájemce proškolí nájemce kurýr na začátku jednotlivého nájmu.

2. Pronajímatel garantuje maximální dobu provozu jednotlivých audiozařízení v délce 8 hodin ve stavu „zapnuto“ (ON) v případě řádného užívání předmětu nájmu ze strany nájemce v souladu s návodem k obsluze, k dispozici zde: http://www.tourguidesystem.cz/navod-na-pouziti.html. Rady pro bezchybné fungování audiozařízení jsou k dispozici na: http://www.tourguidesystem.cz/caste-dotazy.html

3. Základní uživatelské pokyny k používání předmětu nájmu:

- u systému One-Way zapnut vždy maximálně 1 vysílač
- audiozařízení nesmí přijít do styku s vodou
- přístroje, které nejsou používány déle než 15 min, je třeba vypnout, aby nedocházelo k vybití akumulátorů
- kvalitní spojení je pronajímatelem garantováno při vzdálenosti vysílače od přijímačů do 50-150 metrů (dle podmínek a prostředí)
- přijímač by měl být správně umístěn na poutku na krku či na klipu na oblečení, aby nedošlo k jeho pádu a poškození
- s audiozařízeními včetně příslušenství je třeba zacházet opatrně, aby nedocházelo k jejich vážným poškozením, například promáčknutí tlačítek, utržení gumové zátky pro nabíjení, rozbití či poškození displeje, poškození či utržení kabelu u sluchátek či mikrofonu, nalomení antény (audiozařízení Two-Ways) nebo prasknutí či jinému mechanickému poškození vnějšího pláště audiozařízení.

 

IV. Nájemné, příplatky a zvýhodnění


1. Nájemné za jednotlivý nájem bude mezi smluvními stranami sjednáno vždy individuálně na základě předchozí e-mailové či telefonické objednávky nájemce adresované pronajímateli v závislosti na počtu pronajímaných audiozařízení, frekvence pronájmu, typu pronájmu, formy spolupráce atd. Podmínkou pro zahájení jednotlivého nájmu je plná akceptace podmínek pronajímatele dostupných na tomto odkazu: http://www.tourguidesystem.cz/obchodni-podminky.html dohodnutých prostřednictvím nebo přeložených zaměstnancem pronajímatele ve formě předávácího protokolu pronajímatele.

2. Nájemné je splatné převodem na korunový účet 22 00 42 7366/2010 (Fio banka), příp. na eurový účet 29 00 79 0107/2010 (Fio banka) pronajímatele do 14 dnů od ukončení jednotlivého nájmu. Po skončení nebo v průběhu jednotlivého nájmu vystaví pronajímatel nájemci fakturu a zašle mu ji dohodnutým způsobem.

3. V případě sjednání nájmu prostřednictvím webového formuláře na adrese http://www.tourguidesystem.cz/online-objednavka.html, resp. jejích jazykových mutací, bude nájemci poskytnuto následující zvýhodnění:

- sleva ve výši 20% z celkové výše 1. objednávky při pronájmu audiozařízení

Další zvýhodnění:

- 1+3 dny zdarma (pro mimopražské klienty) při pronájmu na 1 den navíc 3 dny na doručení, vyzkoušení a vrácení zdarma
- 7+4 dny zdarma (pro mimopražské klienty) při pronájmu na 7 dní navíc 4 dny na doručení, vyzkoušení a vrácení zdarma
- doručení a vrácení 1 sady audiozařízení po ČR mimo Prahu kurýrní službou TNT - 745,- Kč - sleva 50% z obvyklé ceny (viz Ceny doručení).
Platnost zvýhodnění je omezena na období 1. 1. 2019 až 30. 12. 2019.

4. Příplatky:

- přítomnost technika (firemního kurýra) na akci (prohlídce) nad standardních 30 min. je zpoplatněno částkou 250,- Kč / každá započatá hodina
- příjezd (návrat) technika (firemního kurýra) je zpoplatněn částkou 250,- Kč / 1 příjezd, pokud je zapříčiněn chybným postupem nájemce či nájemcem pověřené osoby, například při nevyzkoušení souboru audio zařízení na začátku akce / prohlídky či zanedbání vstupního proškolení
- v případě nepřevzetí souboru audio zařízení z důvodu na straně nájemce mu bude naúčtováno 10% z celkové ceny objednávky, minimálně však 990,- Kč (hodnota min. objednávky pro Prahu a ČR) a zahraničí individuálně. Výše příplatků jsou fixní a platí do odvolání.
- přistavení audiozařízení v den objenání je zpoplatněno částkou 150,- Kč / každé 3 sady (135-180 přijímačů) V případě smluvních a stálých klientů platí individuální podmínky dle dohody.

5. Slevy v případě nepřistavení / nedoručení audio zařízení ze strany pověřené osoby pronajímatele:

- zpožděné přistavení - 10% sleva z celkové ceny objednávky (nevztahuje se na minimální výši objednávky 990,- pro Prahu a ČR)
- nepřistavení souboru audiozařízení - vrácení 100% celkové ceny objednávky
- smluvní klienti dle dohody

 

V. Práva a povinnosti


1. Pronajímatel je povinen:

- přenechat předmět nájmu nájemci tak, aby ho mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu
- udržovat předmět nájmu v takovém stavu, aby mohl sloužit k účelu, pro který byl pronajat
- zajistit nájemci nerušené užívání předmětu nájmu po dobu nájmu
- provádět ostatní údržbu předmětu nájmu a její nezbytné opravy

2. Nájemce je povinen:

- nájemce se zavazuje před konáním prohlídky (prohlídky/akce) seznámit se se souborem audiozařízení a vyzkoušet ho, zda v pořádku funguje. Pro tento účel pronajímatelem pověřená osoba setrvá před, příp. při začátku pronájmu 30 min na místě určeném nájemcem. V případě, že pronajímatelem pověřena osoba setrvá na místě déle než 30 min na žádost nájemce, bude nájemci účtován příplatek dle čl. IV, odst. 4.
- oznámit pronajímateli řádně a včas vadu předmětu nájmu ihned poté, kdy ji zjistí nebo kdy při pečlivém užívání věci zjistit mohl bez zbytečného odkladu, kdy tuto vadu je povinen odstranit pronajímatel výměnou nefunkčního či vadného audiozařízení či jeho příslušenství
- nájemce nemá právo provádět jakékoliv změny na předmětu nájmu či do něj jakkoliv zasahovat bez předchozího souhlasu pronajímatele
- užívat věc jako řádný hospodář k účelu sjednanému, případně obvyklému, a platit nájemné dle této smlouvy
- nájemce není oprávněn předmět nájmu dát do podnájmu či předat třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele

 

VI. Stornopoplatky


Pokud nájemce odstoupí od závazné objednávky, popřípadě její části (tj. některé položky závazné objednávky), uhradí pronajímateli storno poplatek z celkové ceny závazné objednávky, popřípadě z ceny příslušné položky závazné objednávky, a to ve výši 10% v případě odstoupení více než 7 dní před začátkem lhůty plnění, 25% v případě odstoupení více než 3 dní před začátkem lhůty plnění, 50% v případě odstoupení více než 2 dny před začátkem lhůty plnění, 90% v případě odstoupení více než 1 den před začátkem lhůty plnění, 100% v případě odstoupení 1 a méně dní před začátkem lhůty plnění.

 

VII. Ceny doručení


Dosah a ceny doručení předmětu nájmu:

- Praha (firemní kurýr) - doručení a vyzvednutí ZDARMA (min. hodnota objednávky 990,- Kč)
- Česká republika (firemní TGS kurýr) - 9,- Kč/1 km** (minimální hodnota objednávky je 990,- Kč)
- Česká republika (tgs point***) - 1490,- Kč/1 sada /1 prohlídka (viz čl. IV, odst. 3.)
- Česká republika (kurýrní služba TNT) - 1490,- Kč/1 sada /1 prohlídka (viz čl. IV, odst. 3.) - objednání v pracovní den do 17:00 (objednávka musí být potvrzena pronajímatelem prostřednictvím e-mailové zprávy či telefonicky), doručení následující pracovní den
Pozor: TNT svozy jsou objednávany a hrazeny vždy výhradně pronajímatelem!
- Doručení mimo ČR - na dotaz

**9,- Kč/1km - za každý kilometr ujetý kurýrem do místa, určeného zákazníkem + zpáteční cesta do Prahy
***tgs point- je výdejní místo audiozařízení poskytované na základě spolupráce se společností TNT.

 

VIII. Ostatní ujednání


1. Pro účely této smlouvy bylo smluvními stranami sjednáno, že jestliže se prostřednictvím držitele poštovní licence nepodaří doručit písemnost, zaslanou doporučeně s dodejkou, druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, považuje se pro účely této smlouvy den vrácení nedoručené písemnosti odesílající straně za den jejího doručení, i když se adresát o jejím doručování nedozvěděl.

2. Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným rozhodnutím soudu či jiného příslušného orgánu, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V tomto případě se smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit ustanovením, které je svým účelem a významem co nejbližší ustanovení této smlouvy, jež má být nahrazeno.

3. Je-li Nájemcem z této smlouvy spotřebitel – nepodnikatel, je s účinností od 1. 2. 2016 dle § 14 ve spojení s § 20e písm. d) zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. subjektem pro řešení mimosoudních sporů klienta s advokátem České obchodní inspekce.

 

IX. Prohlášení o osobních údajích a používání souborů cookies


1. Dokument je v tomto odkazu: Osobní údaje.pdf (již brzy)

2. Používáním webových stránek na adrese www.tourguidesystem.cz souhlasíte s tím, že do vašeho zařízení (počítač, notebook, tablet, telefon či jiné zařízení) budou uloženy soubory cookies. V případě, že se rozhodnete soubory cookie nepřijímat, nemůžeme Vám zaručit optimální komfort při používání našeho webu www.tourguidesystem.cz.

 

X. Závěrečná ustanovení


1. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní poměry smluvních stran z této smlouvy vyplývající a s nimi související ustanoveními § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Nájemce a Pronajímatel shodně prohlašují, že právní úkony spojené s uzavřením této smlouvy učinili svobodně a vážně, že tuto smlouvu neuzavřeli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že jim nejsou známy žádné právní překážky jejího uzavření, že se s obsahem této smlouvy před jejím uzavřením řádně seznámili, souhlasí s ní a na důkaz toho připojují své podpisy.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo a Nájemce prohlašuje a stvrzuje svým podpisem, že se podrobně seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, že těmto podmínkám porozuměl a v plném rozsahu je akceptuje.

 

Uvedené částky neobsahují aktuální zákonnou sazbu DPH 21%.

 

V Praze, dne 1.1.2018

 

Aktualizováno 1.1.2019 21:50.