Frogaudio® je chráněnou obchodní značkou.

I. Předmět smlouvy


1. Pronajímatel je právnická osoba se sídlem v České republice. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem bezdrátového souboru audiozařízení Frogaudio (dále jen „audiozařízení“ nebo "AZ") a dále bezdrátového souboru audiozařízení pro konference sestávajícího z hlavního vysílače, podřízených vysílačů / přijímačů a jejich příslušenství, např. (dobíjecího) přepravního kufříku, sluchátek, mikrofonů, sluchátek s mikrofonem, záložního vybavení: záložního vysílač(-e), přijímačů, mikrofonu, sluchátek, mikforonů se sluchátkem, případně firemní tašky pro výběr a přenos AZ, audio AUX kabelů, 3,5 mm jack redukce(-í), přehrávače(-ů) MP3 a nabíječky pro AZ atd. sloužících ke komunikaci mezi průvodcem/kominikátorem a skupinou účastníků/komunikantů prohlídky, exkurze, kongresu, konference, presentace a jiných podobných akcí (dále jen „prohlídky“). Frogaudio systémy fungují na principu přenosu jednosměrných rádio vln (tzv. One-Way) a obousměrných rádio vln (tzv. Two-Ways) v režimech průvodcovský, tlumočnický, konferenční systém a audio průvodce.

2. Pronajímatel se zavazuje přenechat shora uvedený soubor movitých věcí v dohodnutém rozsahu (dále jen „předmět nájmu“) k dočasnému užívání nájemci, a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli sjednané nájemné.

3. Pronajímatel přenechá nájemci předmět nájmu na dobu určitou v dohodnuté délce (dále jen „jednotlivý nájem“) a nájemce se zavazuje předmět nájmu pronajímateli vrátit po skončení jednotlivého nájmu nepoškozený ve stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení.

 

II. Doba a rozsah nájmu, náhrada škody


1. Za začátek jednotlivého nájmu se považuje fyzické předání předmětu nájmu pronajímatelem nebo jim pověřenou osobou (dále jen „kurýr“) nájemci. Za konec jednotlivého nájmu se považuje fyzické vrácení předmětu nájmu nájemcem pronajímateli nebo kurýrovi. V ceně nájmu je předání v délce do 10 minut, překročení tohoto limitu bude účtováno dle čl. IV, odst. 4 této smlouvy.

2. Rozsah předmětu nájmu (počet pronajatých AZ a délka trvání jednotlivého nájmu) bude pro účely jednotlivého nájmu zaznamenán v předávacím protokolu, který obě smluvní strany podepíší při předání a vrácení předmětu nájmu. Nájemce je povinen při skončení jednotlivého nájmu vrátit pronajímateli shodný počet AZ včetně příslušenství, které od pronajímatele převzal při začátku nájmu.

3. Jednorázový nájem (KN) je jednodenní nepravidelný nájem souboru AZ. Dlouhodobý nájem (DN) je nájem v délce minimálně 90 dnů. Nájemce bude před předáním souboru AZ proškolen o správném používání a bude mu k dispozici technická telefonická podpora 24/7 (+420777772094). Informace o správném používání AZ jsou dále obsaženy v návodu na webu pronajímatele: www.frogaudio.cz. Platnost nabídky DN je časově omezená do 30. 12. 2023 a je podmíněna zaplacením 100% nájemného na základě vystavené faktury. Součástí nájmu bude nabíječka (nabíječky) pro samostatné nabíjení přístrojů. První přistavení a první vyzvednutí předmětu DN je na území Prahy zdarma, po ČR dle článku Ceny doručení. Doručování / vyzvedávání navíc zpoplatněna dle článku Ceny doručení.

4. Není-li mezi účastníky dohodnuto (písemně či e-mailem) v konkrétním případě jinak, je nájemce v případě prodlení s vrácením předmětu nájmu po skončení jednotlivého nájmu povinen zaplatit pronajímateli za každý den prodlení s vrácením předmětu nájmu nájemné v původní výši zvýšené o 20% z dohodnuté ceny jednotlivého nájmu.

5. Za každé chybějící či zničené AZ či jeho příslušenství je povinen nájemce zaplatit pronajímateli paušální náhradu škody v níže uvedené výši (dále jen „paušální náhrada škody“), která se nevztahuje na nájemce zařazené do programů FrogPlus a FrogPremium a FrogNeo. Částky jsou uvedeny bez DPH, pronajímatel je povinen k náhradě škody doúčtovat aktuální zákonnou DPH.

• 1 vysílač One-Way – 1.500,- Kč (slovy: jedentisícpětsetkorunčeských)
• 1 vysílač Two-Ways – 1.700,- Kč (slovy: jedentisícsedmsetkorunčeských)
• 1 přijímač One-Way – 1.500,- Kč (slovy: jedentisícpětsetkorunčeských)
• 1 přijímač Two-Ways – 1.700,- Kč (slovy: jedentisícsedmsetkorunčeských)
• 1 mobilní reprobox – 2.700,- Kč (slovy: dvatisícesedmsetkorunčeských)
• 1 sluchátko On-Ear s mikrofonem - 300,- Kč (slovy: třistakorunčeských)
• 1 mikrofon náhlavní - 300,- Kč (slovy: třistakorunčeských)
• 1 mikrofon klopový - 250,- Kč (slovy: dvěstěpadesátkorunčeských)
• 1 sluchátko On-Ear - 150,- Kč (slovy: stopadesátkorunčeských)
• 1 sluchátko In-Ear - 20,- Kč (slovy: dvacetkorunčeských)
• 1 látková taška - 300,- Kč (slovy: třistakorunčeských)
• 1 přepravní kufr klasický – 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských)
• 1 přepravní kufr dobíjecí – 5.000,- Kč (slovy: pěttisíckorunčeských)
• 1 nabíječka (One-Way) - 1.500,- Kč (slovy: jedentisícpětsetkorunčeských)
• 1 nabíječka (Two-Ways) - 1.500,- Kč (slovy: jedentisícpětsetkorunčeských)

6. Další manipulace, poškození a zněčištění AZ a jeho příslušenství sankcionované paušální částkou 50,- Kč / 1 ks AZ (např. přístroj, sluchátko, mikrofon atd.):

• bezdůvodná změna kanálů (chaoticky změněné kanály a další manipulace vedoucí k nefunkčnosti)
• polepení nálepkou, branding a jiné označení bez souhlasu pronajímatele
• silné znečištění (např. kojeneckým mlékem, zvratkami, sirupem do kávy atp.)
• poškození spojená se zjevným ponořením do tekutiny nebo výraznějším politím
• zjevné prasknutí pláště / těla, jeho poškrábání a nalomení konektorů
• nalomení či znehodnocení klipu
• poškození či poškrábání sklíčka displeje.

Pronajímatel nebo pronajímatelem pověřená osoba AZ po použití od nájemce převezme a následně provede inspekci AZ v přítomnosti nájemce nebo nájemcem pověřené osoby. V případě, že nájemcem pověřená osoba není přítomná při vrácení AZ, pronajímatel pořídí fotodokumantaci AZ.

 

III. Používání audiozařízení


1. Pronajímatel nebo jim pověřena osoba na žádost nájemce poskytné nájemci nebo jim pověřené osobě krátké ústní školení týkající se správného použití AZ před začátkem jednotlivého nájmu.

2. Pronajímatel garantuje maximální dobu provozu jednotlivých AZ v délce 7 hodin ve stavu „zapnuto“ (ON) v případě řádného užívání předmětu nájmu ze strany nájemce v souladu s návodem k obsluze, k dispozici zde: http://www.tourguidesystem.cz/navod-na-pouziti.html. Rady pro bezchybné fungování AZ jsou k dispozici na: http://www.tourguidesystem.cz/caste-dotazy.html

3. Základní uživatelské pokyny k používání předmětu nájmu:

- u systému One-Way zapnut vždy maximálně 1 vysílač
- AZ nesmí přijít do styku s vodou
- přístroje, které nejsou používány déle než 15 min je třeba vypnout, aby nedocházelo k vybití akumulátorů
- kvalitní spojení je pronajímatelem garantováno při vzdálenosti vysílače od přijímačů do 50-150 metrů (dle podmínek a prostředí)
- přijímač by měl být správně umístěn na poutku na krku či na klipu na oblečení, aby nedošlo k jeho pádu a poškození
- s AZ včetně příslušenství je třeba zacházet opatrně, aby nedocházelo k jejich vážným poškozením, například promáčknutí tlačítek, utržení gumové zátky pro nabíjení, rozbití či poškození displeje, poškození či utržení kabelu u sluchátek či mikrofonu, nalomení antény (AZ Two-Ways) nebo prasknutí či jinému mechanickému poškození vnějšího pláště AZ.

 

IV. Nájemné, příplatky a zvýhodnění


1. Nájemné za jednotlivý nájem bude mezi smluvními stranami sjednáno vždy individuálně na základě předchozí e-mailové či telefonické objednávky nájemce adresované pronajímateli v závislosti na počtu pronajímaných AZ, frekvenci pronájmů, typu pronájmů či formě spolupráce atd. Podmínkou pro zahájení jednotlivého nájmu je plná akceptace všeobecných obchodních podmínek pronajímatele dostupných na tomto odkazu: http://www.tourguidesystem.cz/obchodni-podminky.html, které jsou k dispozici ve dvou jazykových verzích – české a anglické. Odkaz na Všeobecné obchodní podmínky budou předány nájemci při předání předmětu nájmu společně s předávacím protokolem.

2. Nájemné je splatné převodem na korunový účet 22 00 42 7366/2010 (Fio banka), příp. na eurový účet 29 00 79 0107/2010 (Fio banka) pronajímatele do 14 dnů od ukončení jednotlivého nájmu. Po skončení nebo v průběhu jednotlivého nájmu vystaví pronajímatel nájemci fakturu a zašle mu ji dohodnutým způsobem.

3. Zvýhodnění platná pro rok 2023

Platnost zvýhodnění omezená na období 1. 2. 2023 až 30. 12. 2023:

- exkluzivní nabídka DN dostupná na základě odeslání požadavku na e-mail: info@tourguidesystem.cz.

Platnost zvýhodnění omezená na období 1. 2. 2023 až 30. 12. 2023:

- věrnostní programy FrogPlus, FrogPremium, FrogNeo včetně podmínek jsou dostupné na základě odeslání požadavku na e-mail: info@tourguidesystem.cz
- v případě nájmu zprostředkovaného třetí stranou se pronajímatel zavazuje vyplatit této třetí straně finanční provizi (dále jen „provize“) ve výši 20% u jednotlivého nájmu AZ z celkové výše uskutečněné transakce bez DPH, resp. 10% u prodeje AZ z celkové výše uskutečněné transakce bez DPH za podmínky, že tyto částky neklesnou pod 1290,- Kč (minimální hodnota denní objednávky/ půjčovného). Provize třetí straně náleží v případě uskutečnění nájemcem výhradně písemné objednávky, prostřednictvím například e-mailu, zprávy SMS, whatsup, viber, messenger apod. a obdržení potvrzovací zprávy. Takováto provize bude pronajímatelem třetí straně vyplacená nejpozději do 14 kalendářních dnů od okamžiku uhrazení finančních prostředku nájemcem v rámci jednotlivého nájmu či v případě prodeje AZ.
- program rent-try-buy /půjč-zkus-kup/ - dle tohoto programu bude nájemci po prvním pronájmu AZ v minimální výši 3000,- Kč bez DPH v případě následného prodeje AZ snížená celková pořizovací cena o částku účtovanou při prvním pronájmu. Podmínkou pro poskytnutí snížení celkové pořizovací ceny resp. cenového zvýhodnění je objednávka pronájmu a následného nákupu AZ učiněná na totéž identifikační číslo (IČO) kupujícího nejpozději 60 dnů po ukončení pronájmu. Výše odečítatelné slevy bude započítána na základě požadavku kupujícího / nájemce a nesmí klesnout pod částku 1290,- Kč (hodnota minimální odjednávky pro Prahu a ČR, u zahraničí řešeno individuálně).

4. Příplatky:

- přítomnost technika (firemního kurýra) na akci (prohlídce) nad standardních 10 min. je zpoplatněno částkou 125,- Kč / každá započatá půlhodina (30 minut)
- opakované doručení nebo příjezd (návrat) technika (firemního kurýra) je zpoplatněn částkou 125,- Kč / 1 příjezd, pokud je zapříčiněn chybným postupem nájemce či nájemcem pověřené osoby, například při nevyzkoušení souboru AZ na začátku akce / prohlídky či zanedbání vstupního proškolení
- v případě nepřevzetí souboru AZ z důvodu na straně nájemce mu bude naúčtováno 10% z celkové ceny objednávky, minimálně však 1290,- Kč (hodnota min. objednávky pro Prahu a ČR, zahraničí individuálně).
- přistavení AZ na jednu adresu v Praze méně než 24 hodin před začátkem akce (prohlídky) nebo v den objenání je zpoplatněno částkou 99,- Kč / každé 3 sady (135-180 přijímačů).
Výše příplatků jsou fixní a platí do odvolání. V případě smluvních a stálých klientů platí individuální podmínky dle dohody.

5. Slevy v případě nepřistavení / nedoručení AZ ze strany pověřené osoby pronajímatele:

- zpožděné přistavení - 10% sleva z celkové ceny objednávky (nevztahuje se na objednávky v minimální výši 1290,- Kč pro Prahu a ČR, zahraničí je řešeno individuálně)
- nepřistavení souboru AZ - vrácení 100% celkové ceny objednávky
- smluvní klienti dle dohody

6. Služba přistavení, vrácení a uskladnění AZ (dále jen "SPVU") pro konkurenční společnosti (dále jen "konkurent"), kdy je AZ v majetku konkurenta nebo třetí strany. Při poskytování SPVU účtujeme částky dle níže uvedené tabulky za všechny služby, případně některou z nich, např.: pouze příjem na recepci, bez poskytnutí služby uskladnění a doručení nebo vyzvednutí (částky jsou fixní a nezahrňuji 21% DPH):

popis služby / cena služby v Kč 375,- 625,- 1125,-
příjem na recepci*
uskladnění (1-15 dní)** -
doručení nebo vyzvednutí v 1 hotelu (1 adresa) - -


Podmínky SPVU:

V případě poskytnutí služby příjem na recepci se za dobu trvání příjmu považují 2 kalendářní dny (48 hod.) od okamžiku přijetí recepcí (třetí stranou), v tomto časovém období pronajímatel není oprávněn účtovat službu uskladnění, které počíná běžet až 3. dnem po obdržení AZ recepcí. Během poskytnutí SPVU pro konkurenta nebo třetí stranu nenese pronajímatel zodpovědnost za obsah audio sad(-y), resp. kufříku/ů nebo krabic. Platí pouze SPVU dohodnutá a písemně potvrzená pronajímatelem. SPVU se poskytuje dle časových a kapacitních možností pronajímatele, vyhrazujeme si právo na odmítnutí poskytnutí SPVU bez udání důvodů. SPVU je prováděna na území Prahy, částka uvedená v tabulce je vždy za 1 audio sadu (1 kufřík nebo krabici) o velikosti až 250 x 500 x 350 (výška x šířka x délka v milimetrech). AZ, resp. kufřík / sada musí být označena unikátním kódem / názvem eventu či skupiny.
Součástí SPVU je služba - doručení nebo vyzvednutí v 1 hotelu (1 adresa), kterou pronajímatel nájemci poskytuje za paušalní poplatek uvedený v tabulce bez nároku na poplatek za doručení a vrácení v rámci Prahy ve výši 125,- Kč, resp. 190,- Kč.

*recepce se nachází na adrese Peroutkova 570/83, 15800, Praha 5-Jinonice, Česká republika (50.0586459, 14.3771708) a příjem AZ uskutečňuje třetí strana.
**uskladnění v délce trvání 1-15 kalendářních dnů, následně je uskladnění v délce trvání 15-30 kalendářních dnů zpoplatněno částkou 250,- Kč za každou 1 audio sadu (1 kufřík nebo krabice) o velikosti až 250 x 500 x 350 (výška x šířka x délka) za celé období, přičemž 30 kalendářních dní je maximální doba uskladnění.

 

V. Práva a povinnosti


1. Pronajímatel je povinen:

- přenechat předmět nájmu nájemci tak, aby ho mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu
- udržovat předmět nájmu v takovém stavu, aby mohl sloužit k účelu, pro který byl pronajat
- zajistit nájemci nerušené užívání předmětu nájmu po dobu nájmu
- provádět ostatní údržbu předmětu nájmu a její nezbytné opravy

2. Nájemce je povinen:

- nájemce se zavazuje před konáním prohlídky (prohlídky/akce) seznámit se se souborem AZ a vyzkoušet ho, zda v pořádku funguje. Pro tento účel pronajímatelem pověřená osoba setrvá před, příp. při začátku pronájmu 10 min na místě určeném nájemcem. V případě, že pronajímatelem pověřena osoba setrvá na místě déle než 10 min na žádost nájemce, bude nájemci účtován příplatek dle čl. IV, odst. 4.
- oznámit pronajímateli řádně a včas vadu předmětu nájmu ihned poté, kdy ji zjistí nebo kdy při pečlivém užívání věci zjistit mohl bez zbytečného odkladu, kdy tuto vadu je povinen odstranit pronajímatel výměnou nefunkčního či vadného AZ či jeho příslušenství
- nájemce nemá právo provádět jakékoliv změny na předmětu nájmu či do něj jakkoliv zasahovat bez předchozího souhlasu pronajímatele
- užívat věc jako řádný hospodář k účelu sjednanému, případně obvyklému, a platit nájemné dle této smlouvy
- nájemce není oprávněn předmět nájmu dát do podnájmu či předat třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele
- zajistit, aby jím pověřená osoba / průvodce / přednášející měl během prohlídky (akce) nezbytné záložní vybavení doporučené pronajímatelem nebo jim pověřenou osobou, např. náhradní mikrofon, náhradní vysílač, přijímač, případně baterie a sluchátka v dostatečném množství. Pokud pověřená osoba pronajímatele / průvodce / přednášející odmítne výše uvedené záložní vybavení, odpovědnost za případnou nefunkčnost AZ či jejího příslušenství přechází na něj a má se za to, že služba byla pronajímatelem řádně poskytnuta a nájemci tak nevzniká nárok na slevu nebo vrácení nájemného
- převzetím AZ si nájemce plně přebírá odpovědnost za vlastní provoz AZ a odpovídá za případnou škodu vzniklou v důsledku provozu AZ třetím stranám, např. v důsledku odlišných frenkvenčních pásem v zemi použití AZ, pronajímatel nezodpovídá za případné sankce uložené nájemci v důsledku narušení frenkvenčních pásem

 

VI. Stornopoplatky


Pokud nájemce odstoupí od závazné objednávky, popřípadě její části (tj. některé položky závazné objednávky), uhradí pronajímateli storno poplatek z celkové ceny závazné objednávky, popřípadě z ceny příslušné položky závazné objednávky, a to ve výši 10% v případě odstoupení více než 7 dní před začátkem lhůty plnění, 25% v případě odstoupení více než 3 dní před začátkem lhůty plnění, 50% v případě odstoupení více než 2 dny před začátkem lhůty plnění, 90% v případě odstoupení více než 1 den před začátkem lhůty plnění, 100% v případě odstoupení 1 a méně dní před začátkem lhůty plnění.

 

VII. Dosah a ceny doručení


Podrobnosti jsou dostupné na tomto odkazu: http://www.tourguidesystem.cz/doruceni.html

- Praha - bezplatné vyzvednutí a vrácení na recepci na adrese Peroutkova 570/83, 15800, Praha 5-Jinonice, Česká republika (50.0586459, 14.3771708). Příjem AZ uskutečňuje třetí strana
- Praha (firemní kurýr) - doručení a vyzvednutí v historickém centru 125,- Kč (min. hodnota denního půjčovného 1290,- Kč)
- Praha (firemní kurýr) - doručení a vyzvednutí v rozmezí historického centra až k hranicím Středočeského kraje - 190,- Kč (min. hodnota denního půjčovného 1290,- Kč)
- Česká republika (firemní kurýr) - 11,- Kč/1 km** (min. hodnota denního půjčovného je 1290,- Kč)
- Česká republika (kurýrní služba TNT / DHL) - 875,- Kč/1 sada /1 prohlídka (viz čl. IV, odst. 3.) - objednání v pracovní den do 14:00 (objednávka musí být potvrzena pronajímatelem prostřednictvím e-mailové zprávy či telefonicky), doručení následující pracovní den
Pozor: TNT/DHL svozy jsou objednávany a hrazeny vždy výhradně pronajímatelem!
- Doručení mimo ČR - na dotaz

**11,- Kč/1km - za každý kilometr ujetý kurýrem (v rámci akce / prohlídky nájemce) do místa, určeného zákazníkem + zpáteční cesta do Prahy

 

VIII. Ostatní ujednání


1. Pro účely této smlouvy bylo smluvními stranami sjednáno, že jestliže se prostřednictvím držitele poštovní licence nepodaří doručit písemnost, zaslanou doporučeně s dodejkou, druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, považuje se pro účely této smlouvy den vrácení nedoručené písemnosti odesílající straně za den jejího doručení, i když se adresát o jejím doručování nedozvěděl.

2. Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným rozhodnutím soudu či jiného příslušného orgánu, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V tomto případě se smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit ustanovením, které je svým účelem a významem co nejbližší ustanovení této smlouvy, jež má být nahrazeno.

3. Je-li Nájemcem z této smlouvy spotřebitel – nepodnikatel, je s účinností od 1. 2. 2016 dle § 14 ve spojení s § 20e písm. d) zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. subjektem pro řešení mimosoudních sporů klienta s advokátem České obchodní inspekce.

 

IX. Používání souborů cookies


1. Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, analýze návštěvnosti, funkcím sociálních sítí a personalizaci reklam soubory cookies.

2. Používáním webových stránek na adrese www.tourguidesystem.cz výslovně souhlasíte s tím, že do vašeho zařízení (počítač, notebook, tablet, telefon či jiné zařízení) budou uloženy soubory cookies. V případě, že se rozhodnete soubory cookies nepřijímat, nemůžeme Vám zaručit optimální komfort při používání našeho webu www.tourguidesystem.cz.

 

X. Zpracování osobních údajů (GDPR)


1. Osobní údaje o nájemcích uchováváme v souladu s předpisy platnými na území České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

2. Nájemce má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu vč. dalších zákonných práv týkajících se těchto údajů. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti nájemce vymazat z databáze pronajímatele. Osobní údaje nájemců jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje nájemců pronajímatel nepředává třetí osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje nájemců předávány v rozsahu nezbytném pro bezpečné doručení AZ a výrobci AZ, v rozsahu nutném pro uznání záruční reklamace. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření pronajímatelem archivovány, a to ve formě elektronické a písemné a jsou přístupné pouze oprávněným zaměstnancům nájemce.

XI. Závěrečná ustanovení


1. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní poměry smluvních stran z této smlouvy vyplývající a s nimi související ustanoveními § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Nájemce a Pronajímatel shodně prohlašují, že právní úkony spojené s uzavřením této smlouvy učinili svobodně a vážně, že tuto smlouvu neuzavřeli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že jim nejsou známy žádné právní překážky jejího uzavření, že se s obsahem této smlouvy před jejím uzavřením řádně seznámili, souhlasí s ní a na důkaz toho připojují své podpisy.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo a Nájemce prohlašuje a stvrzuje svým podpisem, že se podrobně seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, že těmto podmínkám porozuměl a v plném rozsahu je akceptuje.

 

Uvedené částky neobsahují aktuální českou zákonnou sazbu DPH

 

V Praze, dne 1.1.2018

 

Aktualizováno 21.1.2023 17:07.