I. Předmět smlouvy


1. Pronajímatel je právnická osoba se sídlem v České republice. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem souboru audiozařízení (Tour Guide System) sestávajícího z bezdrátových vysílačů, přijímačů a jejich příslušenství, např. přepravní kufřík, sluchátka, mikrofony, rezervní vybavení (rezervní vysílač, přijímače, mikrofon, sluchátka), případně firemní tašku pro výběr a přenos audiozařízení, audio AUX kabely, 3,5 mm jack redukce, přehrávače MP3 a nabíječky pro audiozařízení atd. (dále jen „audiozařízení“) sloužících ke komunikaci mezi průvodcem a skupinou účastníků prohlídky, exkurze, kongresu, presentace a jiných podobných akcí (dále jen „prohlídky“). Tour Guide System funguje na principu přenosu jednosměrných rádio vln (tzv. one way) v režimech průvodcovský, tlumočnický (díky možnosti souběžného vysílání na vícero kanálech) a audio průvodce (propojením s jakýmkoli přehrávačem audio souboru kabelem 3,5 mm AUX).

2. Pronajímatel se zavazuje přenechat shora uvedený soubor movitých věcí v dohodnutém rozsahu (dále jen „předmět nájmu“) k dočasnému užívání nájemci, a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli níže sjednané nájemné.

3. Pronajímatel přenechá nájemci předmět nájmu na dobu určitou v dohodnuté délce (dále jen „jednotlivý nájem“) a nájemce se zavazuje předmět nájmu pronajímateli vrátit po skončení jednotlivého nájmu nepoškozený ve stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení.

4. V případě prodeje audiozařízení je poskytována záruční doba v délce 12 měsíců a záruční servis audiozařízení bez příslušenství. Pozáruční servis je zajištěn dle původní cenové nabídky (např. rozbití 1 vysílače-zajištění náhradního a odeslání klientovi do 5 dnů po celé ČR). V případě prodeje použitého audiozařízení není poskytována záruka za jakost, použité audiozařízení je technicky funkční, obsahuje známky běžného opotřebení, např. škrábance a absence gumových zátek.

 

II. Doba a rozsah nájmu


1. Za začátek jednotlivého nájmu se považuje fyzické předání předmětu nájmu pronajímatelem nebo jim pověřenou osobou (dále jen „kurýr“). Za konec jednotlivého nájmu se považuje fyzické vrácení předmětu nájmu nájemcem pronajímateli nebo kurýrovi. V ceně nájmu je předání v délce do 30 minut, překročení tohoto limitu bude účtováno dle ceníku pronajímatele.

2. Rozsah předmětu nájmu (počet pronajatých audiozařízení a délka trvání jednotlivého nájmu) bude pro účely jednotlivého nájmu zaznamenán v předávacím protokolu, který obě smluvní strany podepíší při předání a vrácení předmětu nájmu. Za pronajímatele je oprávněn předávací protokol podepsat kurýr. Nájemce je povinen při skončení jednotlivého nájmu vrátit pronajímateli shodný počet audiozařízení včetně příslušenství, které od pronajímatele převzal při začátku nájmu.

3. V případě dlouhodobého nájmu (minimálně 7 dní) se smluvní strany dohodly, že nájemce je povinen vrátit předmět nájmu do 2 pracovních dnů od skončení nájmu. Lhůta pro vrácení předmětu nájmu nebude účtována jako nájem. V případě dlouhodobého nájmu (minimálně 7 dní) nebudou účtovány 2 dny bezprostředně předcházející počátku nájmu.

4. Jednorázový nájem (KN) je jednodenní nepravidelný nájem souboru audiozařízení. Dlouhodobý nájem (DN) je nájem v délce minimálně 90 dnů. Nájemce bude před předáním souboru audiozařízení proškolen o správném používání a bude mu k dispozici technická telefonická podpora 24/7 (+420777772094). Informace o správném používání audiozařízení jsou dále obsaženy v návodu a na stránkách pronajímatele www.tourguidesystem.cz. Platnost nabídky DN je časově omezená od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a je podmíněna zaplacením 100% nájemného na základě vystavené faktury. Součástí nájmu bude nabíječka (nabíječky) pro samostatné nabíjení přístrojů. První přistavení a první vyzvednutí předmětu DN je na území Prahy zdarma, v ostatních částech ČR dle dohody. Doručování / vyzvedávání navíc zpoplatněná dle článku Ceny doručení. Na DN se vztahuje paušální náhrada škody dle bodu 6. tohoto článku.

5. Není-li mezi účastníky dohodnuto (písemně či e-mailem) v konkrétním případě jinak, je nájemce v případě prodlení s vrácením předmětu nájmu po skončení jednotlivého nájmu povinen zaplatit pronajímateli 50% z dohodnuté ceny jednotlivého nájmu za každý den prodlení s vrácením předmětu nájmu.

6. Za každé chybějící či zničené audiozařízení či jeho příslušenství je povinen nájemce zaplatit pronajímateli paušální náhradu škody v níže uvedené výši (dále jen „paušální náhrada škody“). Částky jsou uvedeny bez DPH, pronajímatel je povinen k náhradě škody doúčtovat zákonnou DPH.

• 1 vysílač – 1.600,- Kč (slovy: jedentisícšestsetkorunčeských)
• 1 přijímač – 1.600,- Kč (slovy: jedentisícšestsetkorunčeských)
• 1 mikrofon - 250,- Kč (slovy: dvěstěpadesátkorunčeských)
• 1 sluchátko - 150,- Kč (slovy: stopadesátkorunčeských)
• 1 látková taška - 500,- Kč (slovy: pětsetkorunčeských)
• 1 přepravní kufr – 1.200,- Kč (slovy: jedentisícdvěstěkorunčeských)
• 1 nabíječka - 700,- Kč (slovy: sedmsetkorunčeských)

 

III. Používání audiozařízení


1. Návod k obsluze předmětu nájmu je součástí této smlouvy. Nájemce má též možnost seznámit se se způsobem obsluhy předmětu nájmu na prezentačním videu na adrese https://www.youtube.com/watch?v=ccspim2R-QQ. Na žádost nájemce proškolí nájemce kurýr na začátku jednotlivého nájmu.

2. Pronajímatel garantuje maximální dobu provozu jednotlivých audiozařízení v délce 8 hodin ve stavu „zapnuto“ (ON) v případě řádného užívání předmětu nájmu ze strany nájemce v souladu s návodem k obsluze. Rady pro bezchybné fungování audiozařízení jsou k dispozici na: www.tourguidesystem.cz/caste-dotazy.html

3. Základní uživatelské pokyny k používání předmětu nájmu:

- audiozařízení nesmí přijít do styku s vodou
- přístroje, které nejsou používány déle než 15 min, je třeba vypnout, aby nedocházelo k vybití akumulátorů
- kvalitní spojení je pronajímatelem garantováno při vzdálenosti vysílače od přijímačů do 50 metrů
- přijímač by měl být správně umístěn na poutku na krku či na klipsu na oblečení, aby nedošlo k jeho pádu a poškození
- s audiozařízeními včetně příslušenství je třeba zacházet opatrně, aby nedocházelo k jejich vážným poškozením, například promáčknutí tlačítek, utržení gumové zátky pro nabíjení, rozbití či poškození displeje, poškození či utržení kabelu u sluchátek či mikrofonu, nebo prasknutí či jinému mechanickému poškození vnějšího pláště audiozařízení.

 

IV. Nájemné


1. Nájemné za jednotlivý nájem bude mezi smluvními stranami sjednáno vždy individuálně na základě předchozí e-mailové či telefonické objednávky nájemce a akceptace pronajímatele v závislosti na počtu pronajímaných audiozařízení, frekvence pronájmu, typu pronájmu, formy spolupráce atd.

2. Nájemné je splatné převodem na korunový účet 22 00 42 7366/2010 (Fio banka), příp. na eurový účet 29 00 79 0107/2010 (Fio banka) pronajímatele do 14 dnů od ukončení jednotlivého nájmu. Při skončení jednotlivého nájmu vystaví pronajímatel nájemci fakturu a zašle mu ji dohodnutým způsobem.

3. V případě sjednání nájmu prostřednictvím webového formuláře na adrese http://www.tourguidesystem.cz/online-objednavka.html bude nájemci poskytnuto následující zvýhodnění:

- sleva ve výši 10% z celkové výše 1. objednávky

Další zvýhodnění:

- 1+3 dny zdarma (pro mimopražské klienty) při pronájmu na 1 den navíc 3 dny na doručení, vyzkoušení a vrácení zdarma
- 7+4 dny zdarma (pro mimopražské klienty) při pronájmu na 7 dní navíc 4 dny na doručení, vyzkoušení a vrácení zdarma
- doručení přístrojů mimo Prahu - sleva 50% z obvyklé ceny (viz Ceny doručení).
Platnost zvýhodnění je omezena na období 1. 1. 2018 až 31. 12. 2018.

4. Příplatky:

- přítomnost technika (firemního kurýra) na akci (prohlídce) nad standardních 30 min. je zpoplatněno částkou 390,- Kč / každá započatá hodina
- příjezd (návrat) technika (firemního kurýra) je zpoplatněn částkou 390,- Kč / 1 příjezd, pokud je zapříčiněn chybným postupem nájemce či nájemcem pověřené osoby, například při nevyzkoušení souboru audio zařízení na začátku akce / prohlídky či zanedbání vstupního proškolení
- v případě nepřevzetí souboru audio zařízení z důvodu na straně nájemce mu bude naúčtováno 10% z celkové ceny objednávky, minimálně však 850,- Kč (hodnota minimální objednávky po Praze), příp. 990,- Kč (hodnota min. objednávky ČR) a zahraničí dle dohody. Výše příplatků jsou fixní a platí do odvolání. V případě smluvních a stálých klientů platí individuální podmínky dle dohody.

5. Slevy v případě nepřistavení / nedoručení audio zařízení ze strany pověřené osoby pronajímatele:

- zpožděné přistavení - 10% sleva z celkové ceny objednávky
- nepřistavení souboru audio zařízení - vrácení 90% z celkové ceny objednávky
- smluvní klienti dle dohody

 

V. Práva a povinnosti


1. Pronajímatel je povinen:

- přenechat předmět nájmu nájemci tak, aby ho mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu
- udržovat předmět nájmu v takovém stavu, aby mohl sloužit k účelu, pro který byl pronajat
- zajistit nájemci nerušené užívání předmětu nájmu po dobu nájmu
- provádět ostatní údržbu předmětu nájmu a její nezbytné opravy

2. Nájemce je povinen:

- nájemce se zavazuje před konáním prohlídky (akce) seznámit se se souborem audiozařízení a vyzkoušet ho, zda v pořádku funguje. Pro tento účel pronajímatelem pověřená osoba setrvá před, příp. při začátku pronájmu 30 min na místě určeném nájemcem. V případě, že pronajímatelem pověřena osoba setrvá na místě déle než 30 min na žádost nájemce, bude nájemci účtován příplatek dle čl. IV. Nájemné, odst. 4. Příplatky
- oznámit pronajímateli řádně a včas vadu předmětu nájmu ihned poté, kdy ji zjistí nebo kdy při pečlivém užívání věci zjistit mohl bez zbytečného odkladu, kdy tuto vadu je povinen odstranit pronajímatel výměnou nefunkčního či vadného audiozařízení či jeho příslušenství
- nájemce nemá právo provádět jakékoliv změny na předmětu nájmu či do něj jakkoliv zasahovat bez předchozího souhlasu pronajímatele
- užívat věc jako řádný hospodář k účelu sjednanému, případně obvyklému, a platit nájemné dle této smlouvy
- nájemce není oprávněn předmět nájmu dát do podnájmu či předat třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele

 

VI. Stornopoplatky


Pokud nájemce odstoupí od závazné objednávky, popřípadě její části (tj. některé položky závazné objednávky), uhradí pronajímateli storno poplatek z celkové ceny závazné objednávky, popřípadě z ceny příslušné položky závazné objednávky, a to ve výši 10% v případě odstoupení více než 7 dní před začátkem lhůty plnění, 25% v případě odstoupení více než 3 dní před začátkem lhůty plnění, 50% v případě odstoupení více než 2 dny před začátkem lhůty plnění, 90% v případě odstoupení více než 1 den před začátkem lhůty plnění, 100% v případě odstoupení 1 a méně dní před začátkem lhůty plnění.

 

VII. Ceny doručení


Dosah a ceny doručení předmětu nájmu:

- Praha (interní kurýr) - doručení a vyzvednutí ZDARMA (min. hodnota objednávky 850,- Kč)
- Česká republika (interní kurýr) - 9,- Kč/1 km* (minimální hodnota objednávky je 990,- Kč)
- Česká republika (tgs point**) - 1490,- Kč/1 sada /1 prohlídka
- Česká republika (kurýrní služba) - na dotaz
- Doručení mimo ČR - na dotaz
*9,- Kč/1km - za každý kilometr ujetý kurýrem do místa, určeného zákazníkem + zpáteční cesta do Prahy
**tgs point- je výdejní místo audiozařízení tour guide system poskytované na základě spolupráce se společností DHL.

 

VIII. Ostatní ujednání


1. Pro účely této smlouvy bylo smluvními stranami sjednáno, že jestliže se prostřednictvím držitele poštovní licence nepodaří doručit písemnost, zaslanou doporučeně s dodejkou, druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, považuje se pro účely této smlouvy den vrácení nedoručené písemnosti odesílající straně za den jejího doručení, i když se adresát o jejím doručování nedozvěděl.

2. Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným rozhodnutím soudu či jiného příslušného orgánu, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V tomto případě se smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit ustanovením, které je svým účelem a významem co nejbližší ustanovení této smlouvy, jež má být nahrazeno.

3. Je-li Nájemcem z této smlouvy spotřebitel – nepodnikatel, je s účinností od 1. 2. 2016 dle § 14 ve spojení s § 20e písm. d) zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. subjektem pro řešení mimosoudních sporů klienta s advokátem České obchodní inspekce.

 

IX. Závěrečná ustanovení


1. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní poměry smluvních stran z této smlouvy vyplývající a s nimi související ustanoveními § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Nájemce a Pronajímatel shodně prohlašují, že právní úkony spojené s uzavřením této smlouvy učinili svobodně a vážně, že tuto smlouvu neuzavřeli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že jim nejsou známy žádné právní překážky jejího uzavření, že se s obsahem této smlouvy před jejím uzavřením řádně seznámili, souhlasí s ní a na důkaz toho připojují své podpisy.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo a Nájemce prohlašuje a stvrzuje svým podpisem, že se podrobně seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, že těmto podmínkám porozuměl a v plném rozsahu je akceptuje.

 

Uvedené částky neobsahují zákonnou sazbu DPH.

 

V Praze, dne 1.1.2018

 

Aktualizováno 30.07.2018 18:00.